RC-EST OÜ e-poe Üldtingimused

Käesolevad RC-EST (edaspidi: e-pood) müügitingimused kehtivad RC-EST e-poest ostmisel. Kauba müüja on RC-EST OÜ (edaspidi: müüja), Reg. nr: 11282987, KMKR nr: EE101076454, aadress: Aroonia 2, 50411 Tartu, telefon +372 5010890, e-posti aadress toomas@rc-est.ee

Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://rc-est.ee/. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimustega tutvuda ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga. Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

RC-EST OÜ on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.rc-est.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja RC-EST OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 1. Hind
  2.1. E-poe hinnad kehtivad Tingimuste punktis 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
  2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
  2.3. Teie poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, mille suurus sõltub Teie poolt
  valitud transpordi viisist ning lepitakse eraldi kokku.
 2. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
  3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisan Korvi”.
  3.2. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Tellima”. Teid suunatakse tellimuse kinnitamise leheküljele. Tellimuse vormistamiseks tuleb Teil luua kasutajakonto või kui juba omate kasutajakontot (Registreeritud kasutaja) siis sisse logida.
  3.3. Enne Tellimuse kinnitamist valige Teile sobiv transpordi viis ja klikkige nupule „Jätkan”. Kui soovite täpsustada või muuta aadressi vajutage „Muudan Aadressi“. Kui soovite lisada meile mingit täiendavat informatsiooni või erisoove kauba toimetamise osas võite selle sisestada kommentaaride kasti. Tellimuse kinnitamiseks vajutage „Jätkan“. Seejärel kontrollige veelkord kauba ja aadressi õigsust ning Tellimuse kinnitamiseks vajutage „Kinnitan“. Peale Tellimuse kinnitamist täpsustame Teiega, tulenevalt kauba suurusest, transpordivariandi sobivuse ja saadame Teile arve e-postiga.
  3.4. Olge andmete sisestamisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
  3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arve järgi tasumisele kuuluva summa täies ulatuses laekumisest RC-EST OÜ arvelduskontole.
 3. Toodete eest tasumine
  4.1. Makse sooritage Teile sobivas pangas arve alusel mille oleme saatnud Teile tellimuse kinnitusena e-postiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
  4.2. Toodete eest saate tasuda:
  4.2.1. Internetipanga kaudu
  4.2.2. Muul Teile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga).
  4.3. Toodete eest esitatud arve tasumine toimub täies ulatuses vastavalt arvele märgitud maksetähtajale.
  4.4. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole arvel näidatud summat tasunud arvel märgitud tähtajaks ega vasta meie poolt saadetud meeldetuletustele 7 päeva jooksul, arvestades ajast kui saite või oleksite pidanud meeldetuletuse kätte saama, või kui Teie esitatud kontaktandmed ei ole õiged ja Teiega ei ole võimalik seetõttu ühendust saada.

Klient tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades või arve alusel pangaülekandega. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ja kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tellimuse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole või kasutatud maksekeskkonda.

Ostu eest on võimalik tasuda järgnevate pangalinkidega:

 • Swedbank
 • SEB pank
 • Luminor
 • LHV
 • Coop pank
 • Citadele
 • Revolut

Arveldamine toimub eurodes (€). Makseid vahendab Montonio Finance UAB.

RC-EST OÜ on isikuandmete vastutav töötleja,  me edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel määratud andmete alusel.
5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest RC-EST OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.
5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. RC-EST OÜ ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
6.1. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Teile ei sobi, on Teil õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates RC-EST OÜ e-posti aadressile vastavasisuline teade koos arve numbri ja oma arvelduskonto numbriga.
6.2. Tellimuse tühistamisel punktis 4.4 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.3. sätestatud juhtudel.
6.3. Kui tagastatav toode ei ole kasutamata ja originaalpakendis koos kõigi kaasasolevate asjadega, on RC-EST OÜ’l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab RC-EST OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud tasub ekspertiisi tellija, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
7.1. Seoses toodete olemusega puudub toodetel kasutusgarantii, v.a juhul, kui toote kirjelduses on märgitud käesolevas punktis nimetatust teisiti.
7.2. RC-EST OÜ ei vastuta:
7.2.1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
7.2.2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
7.2.3. Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade RC-EST OÜ e-posti aadressil.
7.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

Vastutus ja vääramatu jõud
8.1. RC-EST OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate RC-EST OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. RC-EST OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida RC-EST OÜ ei saanud mõjutada või mille saabumist RC-EST OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused
9.1. Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. RC-EST OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele.
9.2. Soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist e-poe andmebaasist, saates RC-EST OÜ e-posti aadressile vastavasisuline teade.
9.3. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
9.4. Teie ja RC-EST OÜ vahel seoses e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Tingimused uuendatud ja kehtivad alates: 19.11.2022